Algemene voorwaarden - Levix Skip to main content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVIX AUTOMATISERING

Toepasselijkheid

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, correspondentie en leveringen, door Levix aan derden gedaan of gestuurd, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord, waaronder, maar niet uitsluitend, koopovereenkomsten en overeenkomsten van aanneming van werk, door Levix met derden aangegaan of gesloten. Afwijkende voorwaarden zijn slechts bindend indien deze vooraf door Levix schriftelijk zijn bevestigd.

1.2      Inkoop- en andere voorwaarden, welke de Wederpartij van toepassing verklaart verbinden Levix niet, tenzij deze schriftelijk door Levix zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Levix een mededeling van de Wederpartij, dat deze de algemene voorwaarden niet aanvaardt en zijn/haar eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat. Voor zover partijen eerder op basis van deze algemene voorwaarden een overeenkomst hebben gesloten, verklaren zij zich ermee akkoord, dat deze algemene voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen hen van toepassing zijn.

1.3      Indien Levix niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Levix het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4      Voor zover partijen overeenkomen dat de verkochte producten in gedeelten worden geleverd of dat de werkzaamheden door Levix gefaseerd worden uitgevoerd, wordt iedere deelleverantie of -oplevering beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zijn.


Aanbod en aanvaarding

2.1    Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en binden Levix niet en zijn gebaseerd op de bij de offerte-aanvrage door de Wederpartij verstrekte gegevens. Een aanbod is slechts bindend indien Levix dit schriftelijk doet met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een aanbod is bovendien slechts gedurende 30 dagen na dagtekening geldig en komt na het verstrijken van deze termijn te vervallen.

2.2    Gegevens door Levix verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures e.d. zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht van Levix en gelden niet als een offerte. Als Levix tekeningen, gegevens etc. verstrekt mag de Wederpartij uitgaan van de juistheid van deze gegevens, in de branche gebruikelijke afwijkingen daargelaten. Alle door Levix gegeven technische adviezen, getallen, maten etc. zijn bindend voor zover Levix deze schriftelijk heeft bevestigd. Al deze maatgevingen zijn slechts bedoeld als algemene indruk en binden Levix niet. Afbeeldingen, in de ruimst denkbare zin genomen, hebben eveneens een indicatieve betekenis. Een bindend karakter kan slechts blijken uit de schriftelijke verklaring van Levix.

2.3    De overeenkomst komt tot stand, indien dit door Levix is bevestigd. Een uiting, in welke vorm dan ook, inhoudende een aanbod door Levix wordt gekwalificeerd als een aanbod om nader in onderhandeling te treden.

2.4    Behoudens ommegaand, doch uiterlijk binnen 7 dagen na verzenden van de orderbevestiging, schriftelijk protest van de Wederpartij, wordt de overeenkomst tussen partijen geacht juist te zijn weergegeven in de door Levix aan de Wederpartij gezonden orderbevestiging.

2.5    Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op reeds bestaande overeenkomsten binden Levix slechts, indien en voor zover deze schriftelijk door Levix aan de Wederpartij zijn bevestigd.

 

Prijzen

3.1    Alle door Levix opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten, zoals – maar niet beperkt tot  – transportkosten, verpakkingskosten etc. Prijzen en tarieven zijn in Euro (€), exclusief belastingen en overige heffingen.

3.2    Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de Wederpartij.

3.3    De prijzen zijn onderhevig aan prijswijzigingen, die zonder nadere aankondiging aan de Wederpartij worden doorberekend. De Wederpartij komt geen beroep toe op ontbinding van de overeenkomst indien de prijzen door Levix worden verhoogd.

Levering

4.1    De eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de Wederpartij en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2    De opgaven van leveringstermijnen in de offerte, aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk door Levix in acht genomen worden. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de Wederpartij nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Levix zal zich binnen redelijke grenzen zoveel als mogelijk inspannen om binnen de aangeduide leveringstermijnen daadwerkelijk te leveren. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Levix, zal deze in nader overleg treden met de Wederpartij. Opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen.

4.3    Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Levix de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

4.4    Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd het geval dat Levix door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

4.5    Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden mag Levix de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen totdat de Wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.

4.6    Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van Levix worden de werkzaamheden door de Wederpartij geacht te zijn aanvaard.

4.7    Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen daaronder begrepen materialen, informatiedragers en

apparatuur geschiedt steeds voor rekening en risico van de Wederpartij. Levix is slechts gehouden een verzekering af te sluiten, indien en voor zover Levix zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden.

4.8    Remboursements- en vrachtkosten zijn altijd ten laste van de Wederpartij.


Reclame

5.1    Eventuele reclames, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de diensten e.d. of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Levix te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

5.2    Levix is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken Wederpartij op het ogenblik van indienen van de reclame aan al zijn alsdan jegens Levix bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en Levix dan ook, heeft voldaan.

5.3    Wederpartij verbindt zich op straffe van verval van zijn/haar reclamerecht, de producten onverwijld na levering, zorgvuldig op gebreken te onderzoeken, met dien verstande dat van verzegelde producten de zegel niet mag worden verbroken. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van keuring voor rekening van de Wederpartij. Reclames geven de Wederpartij niet het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij zulks geschiedt met schriftelijke toestemming van Levix.

5.4    Zonder een door Levix toegekend R.M.A.-nummer mogen geen producten worden geretourneerd. De onder een R.M.A.-nummer te verzenden goederen zijn volledig voor rekening en verantwoording van de Wederpartij en dienen in originele verpakking zonder verbroken zegels, franco aangeleverd te worden.

5.5    Producten geleverd door Levix kunnen binnen 14 dagen na levering voor retourname aangeboden worden, dit met uitsluiting van producten die speciaal voor de Wederpartij zijn besteld. Retour-producten dienen in originele verpakking en compleet aangeleverd te worden. Na controle op bovenstaande zal Levix de Wederpartij het aankoopbedrag c.q. de dagwaarde, een van welke doch immer de laagste, van het product vergoeden via het uitreiken van een tegoedbon. Voor producten, die zijn verzegeld en/of producten zoals software en verbruiks­artikelen zoals toners, inktcartridges, batterijen en (re)writable CD’s en DVD’s, behoudt Levix zich het recht voor, deze producten niet retour te nemen indien de verpakking is geopend en/of de zegel is verbroken.

5.6    Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen, zijn geen grond voor reclames. Hieronder vallen ook geringe verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking. Levix is niet gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door een door haar geleverd gebrekkig product, anders dan de schade aan het product zelf op grond van deze algemene voorwaarden.


Betaling

6.1    Alle betalingen moeten, zonder inhouding of korting, op een door Levix aan te wijzen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient door Levix te zijn ontvangen door middel van een creditering van een door haar aangewezen bank- of girorekening of door contante overhandigen van het verschuldigde.

6.2    Levix is altijd gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Levix het recht de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden c.q. als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.

6.4    De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door de Wederpartij faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of voor zover een rechtspersoon wordt ontbonden. Deze betalingstermijn betreft derhalve een fatale termijn, zodat de Wederpartij bij niet betaling door het enkele verstrijken van deze betalingstermijn in verzuim komt te verkeren.

6.5.   Vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim verkeert, is Levix gerechtigd alle overige vorderingen die zij op de Wederpartij heeft direct op te eisen en is Levix bovendien bevoegd verdere leveranties op te schorten totdat de openstaande facturen, inclusief rente en kosten, volledig door de Wederpartij zijn voldaan.

6.6    Indien de Wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Levix zonder enige ingebrekestelling het recht Wederpartij ten aanzien van het volledig opeisbare bedrag een contractuele rente in rekening te brengen van 1,5 procent per maand onverminderd de overige aan Levix toekomende rechten.

6.7    Indien Levix na het verzuim van de Wederpartij genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van een faillissementsaanvrage, voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde vertragingsrente en met een minimum van € 350,– exclusief BTW, zonder dat Levix hoeft aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Eigendomsvoorbehoud

7.1    Alle geleverde producten blijven eigendom van Levix tot aan het moment waarop de Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiend uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij Levix zich tot levering heeft verplicht – voldaan heeft. Tot op het tijdstip, waarop de Wederpartij aan zijn/haar betalings- en overige verplichtingen jegens Levix heeft voldaan, is hij/zij niet gerechtigd om zonder toestemming van Levix te beschikken en gebruik te maken van de door Levix geleverde producten en/of opgestelde programma’s en andere uitkomsten van de door Levix verrichte werkzaamheden, en behoudt Levix zich het recht voor om reeds (op)geleverde programma’s en programmatuur te blokkeren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt.

7.2    Indien de Wederpartij jegens Levix in gebreke is of er gegronde redenen zijn om te verwachten dat Wederpartij in gebreke zal geraken, zal hij/zij gehouden zijn om binnen 48 uur, nadat hij/zij daartoe schriftelijk door Levix is gesommeerd, de geleverde producten en/of programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van Levix aan Levix ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij/zij een direct opeisbare boete van € 500,- verbeurt voor iedere dag, dat hij/zij in gebreke blijft en/of van de geleverde producten en/of programma’s gebruik blijft maken.

7.3    Levix behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor. Wederpartij zal zich onthouden van het verhuren van door Levix geleverde software noch deze in bruikleen afstaan noch de software kopiëren, veranderen of reproduceren. Mocht de Wederpartij desalniettemin overgaan tot doorverkoop, dan wordt Levix rechthebbende op de koopprijs van deze goederen, terwijl de Wederpartij zich verplicht om op eerste aanmaning medewerking te verlenen aan een akte van cessie, waarbij de Wederpartij zijn/haar vordering op zijn/haar afnemer cedeert aan Levix en wel tot het bedrag van door de Wederpartij aan Levix verschuldigde kostprijs.

 
Aansprakelijkheid

8.1    Levix is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door haar geleverde programmatuur en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Levix is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten. Levix is niet aansprakelijk voor verlies van software en/of data ten gevolge van het uitvoeren van een installatie en/of reparatie.

8.2    De Wederpartij vrijwaart Levix en haar medewerkers voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door Levix (op)geleverde diensten en producten. De Wederpartij vrijwaart Levix voor aanspraken door derden die in opdracht van de Wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. Levix is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van Wederpartij of door de Wederpartij bij het project betrokken derden.

8.4    Levix is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van Wederpartij, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van Wederpartij zijnde originelen.

8.5    Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de door Levix ten behoeve van de Wederpartij verrichte diensten en of werkzaamheden worden geacht op de Wederpartij te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of het tijdstip, waarop de overeenkomst met de Wederpartij ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.

8.6    De aansprakelijkheid van Levix uit hoofde van de met Wederpartij gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW, althans tot het bedrag wat de verzekeraar van Levix in voorkomend geval uitkeert. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook (waaronder doch niet uitsluitend het handelen in strijd met de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens), is contractueel uitgesloten. Iedere vordering van een Wederpartij op Levix uit hoofde van dit artikel vervalt door het enkele verloop van één jaar na ontstaan van de vordering.

Garantie

9.1    Er wordt door Levix geen garantie verstrekt op geleverde producten en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantieverlening verstrekt is.

9.2    Deze eventueel verleende garantieverplichting vervalt indien de Wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht (heeft), laat c.q. heeft laten verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door Levix op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. De eventueel verleende garantieverplichting vervalt eveneens indien blijkt dat de voor garantie aangeleverde producten virussen en/of illegale software bevatten. Levix verleent alleen garantie op de configuratie zoals die door haar is samengesteld. Is de configuratie door de Wederpartij samengesteld en/of betreft het losse artikelen, dan dienen deze in de staat zoals ze zijn geleverd te worden aangeboden. Levix is gerechtigd de kosten van opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepaling door garantie worden gedekt aan de Wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

9.3    Betreft het producten van derden dan is Levix tot geen verdere garantie verplicht dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

9.4    Garantie door Levix verstrekt zal plaatsvinden op basis van “carry-in”, tenzij schriftelijk anders bepaald. Dit betekent dat de Wederpartij te allen tijde de betreffende producten bij Levix dient aan te leveren c.q. naar Levix op te sturen. Deze producten zijn en blijven eigendom van de Wederpartij, en dienen als zodanig ook door de Wederpartij verzekerd te zijn tegen schade, molest en/of diefstal. Levix is niet aansprakelijk voor producten die eigendom zijn van derden, die enkel ter reparatie, installatie en/of testen bij haar zijn aangeleverd.

 
Uitvoerende werkzaamheden

10.1  Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden, steeds door Levix bepaald.

10.2  Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de genoemde plaats steeds door de Wederpartij worden bepaald, bij gebreke daarvan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Levix, zal deze door Levix worden bepaald.

10.3  De werktijden van het personeel van Levix zijn gelegen tussen 9.00 uur en 18.00 uur, en zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij de Wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 09.00 en 18.00 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend.

10.4  Bij opdrachten op basis van een uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de in 10.3 vermelde werktijden door personeel van Levix worden gewerkt. In dat geval wordt het uurtarief met de navolgende toeslagen verhoogd:

a. met 50% voor overuren op werkdagen;

b. met 100% voor overuren op zaterdagen, zon- en feestdagen.

10.5  De door personeel van Levix bij de uitvoering van een opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Wederpartij, tenzij anders overeengekomen. 

 
Tussentijdse beëindiging, opschorting, ontbinding

11.1  Indien de Wederpartij in enig opzicht nalatig mocht zijn met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, is Levix naar haar keuze gerechtigd om ofwel de uit voering van de lopende overeenkomst(en) op te schorten, ofwel gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de schade op de Wederpartij te verhalen. In geval de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling is aangevraagd of verleend, overgaat tot liquidatie van zijn/haar onderneming, zijn/haar onderneming anderszins stil komt te liggen, beslag op (een deel van) zijn/haar activa wordt gelegd of anderszins er blijk van geeft insolvabel te zijn, zal naar keuze van Levix de overeenkomst(en) tussen Levix en de Wederpartij worden ontbonden, tenzij Levix binnen een redelijke termijn te kennen geeft nakoming van (een deel van) de gesloten overeenkomst(en) te wensen en de Wederpartij dienaangaande gepaste zekerheid stelt.

11.2  Voor overeenkomsten voor opdrachten met een vaste prijs en een vaste leverdatum, kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk door de Wederpartij of Levix beëindigd worden onder de voorwaarde dat de opzeggende partij aan de andere partij 25% verschuldigd is van het nog niet in rekening gebrachte deel van de totale contractwaarde, met een minimum van 15% van de totale contractwaarde en geldt onverminderd indien nog niet aan de uitvoering van de opdracht is begonnen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen vóór het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in stand.

11.3  In geval een gebeurtenis als in 11.1 voordoet, zijn alle vorderingen van Levix op de Wederpartij onmiddellijk en in zijn totaliteit opeisbaar en is Levix gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zijn Levix en haar gemachtigden gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de Wederpartij te betreden, teneinde de producten in bezit te nemen. De Wederpartij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Levix in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

 

Wijzigingen / Meerwerk

12.1 Hoewel Levix een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen, aanvullingen en annuleringen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is Levix tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

12.3 Indien een wijziging c.q. aanvulling leidt tot meerwerk en/of extra leveringen door Levix, zullen die door Levix steeds volgens de dan geldende tarieven aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

12.4 Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan, aan de Wederpartij worden gemeld. De Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen vijf dagen na schriftelijke kennisgeving door Levix de uitvoering door de Wederpartij wordt tegengehouden. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigen van de (systeem)specificaties nadat deze door de Wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijziging van de specificaties.

12.5 Vertragingsschade geleden door Levix doordat de Wederpartij zich niet binnen vijf dagen na kennisgeving door Levix van ontstaan van meerwerk heeft uitgelaten, dient door de Wederpartij geheel aan Levix vergoed te worden.

12.6  Levix behoudt zich voorts het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De Wederpartij verklaart zich op voorhand akkoord met eventuele aanvullingen en/of wijzigingen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem verlangd kan worden.

 
Overmacht

13.1  Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging of wanprestatie door de leveranciers van Levix, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolg van schuld of opzet van bij Levix in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst Levix gebruik maakt, oorlogsgevaar, (dreiging tot) terrorisme, (inter)nationale pandemie, brand of andere vernietiging in het bedrijf van Levix, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat waarvan Levix gebruikt maakt voor de levering van producten, breuk van machines en/of andere storingen in het bedrijf van Levix of in het bedrijf van de leveranciers van Levix.

13.2  In het geval, zoals in 13.1 omschreven, ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst, of het verkrijgen van de opdracht te voorzien, waardoor Levix tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is Levix gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Levix in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.

13.3  In het geval bedoeld in 13.2 is de Wederpartij niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen c.q. de aan Levix verstrekte opdracht in te trekken.

13.4  Indien de overmacht zes maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen. De Wederpartij dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de nog verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmacht situatie intrad.

 

Bescherming persoonsgegevens / meldplicht datalekken

14.1     Bescherming persoonsgegevens

14.1.1 Levix en de Wederpartij verplichten zich over en weer in overeen­stemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.

14.1.2 Levix zal persoonsgegevens van de Wederpartij, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van de Wederpartij of een wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. Levix neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren voor dat doel.

14.1.3 Levix neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Wederpartij te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

14.1.4 Levix is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Als deze derde persoons­gegevens van de Wederpartij gaat verwerken, heeft Levix de toestemming van de Wederpartij nodig. Met het aangaan van een overeenkomst met Levix, gaat de Wederpartij akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door eventuele inschakeling van derden.

14.1.5 Het staat de Wederpartij vrij om tijdens de looptijd van de overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de naleving door Levix op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te (laten) controleren. De Wederpartij draagt in een dergelijk geval de kosten.

14.1.6 Levix verwerkt de persoonsgegevens van de Wederpartij alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Levix en de Wederpartij hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

14.2     Meldplicht datalekken

14.2.1 Met inachtneming van de Wet zal Levix eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoons­gegevens. In voorkomend geval zal Levix de Wederpartij daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoons­gegevens geven hierover meer informatie.

14.2.2 Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Levix (en de Wederpartij) gebruik te maken van de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken.

14.2.3 Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoons­­gegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoons­gegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking worden door Levix (en de Wederpartij) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).

14.2.4 De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

14.2.5 Als de Wederpartij zich bewust is geworden van een datalek, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken, dan moet de Wederpartij een verklaring voor de vertraging geven.

Geschillen

15.1  Op de krachtens deze algemene voorwaarden te sluiten en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2  Alle geschillen worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, onderworpen aan het oordeel van, en beslecht door, de bevoegde rechter binnen het Arrondissement te ‘s-Hertogenbosch of een door Levix aan te wijzen andere bevoegde rechtelijke instantie.

15.3  Het in 15.1 en 15.2 gestelde is ook van toepassing indien de Wederpartij in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen. Levix behoudt zich het recht een geschil met een buitenlandse Wederpartij te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.

15.4  In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, zullen partijen in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft.